ช่างเขียนแบบ3 ตำแหน่ง

ขอบเขตงาน

: งานออกแบบ-เขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องเรือน

คุณสมบัติ

: จบ ปวส./ปริญญาตรี สาขากการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน
: สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้ดี เช่น Autucad

คุณสมบัติพิเศษผู้สนใจส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานได้ที่ Email : recruit@siamsteel.com

Apply for this Opening Position (ช่างเขียนแบบ)