นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

การประกอบธุรกิจและการลงทุน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
         บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “SIAMSTEEL” “OKAMURA” “CHITOSE” “PILOT”  และ “ITO”
รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์  “LUCKY”  Building System ห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกั้นน้ำ (WSP) และให้บริการรับงานปรับปรุง (Renovate) งานตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาล และสนามบิน
         สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “OKAMURA” เพื่อการส่งออกและขายในประเทศ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ “LUCKY” “KINGDOM” “SIAMSTEEL” “OKAMURA” “CHITOSE” “PILOT”  และ“ITO”  บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป ผนังกั้นห้อง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ
         สำหรับบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และ  บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด ดำเนินธุรกิจช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของบริษัทฯ
         สำหรับบริษัทร่วม คือ  บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ “LUCKY” “KINGDOM” “SIAMSTEEL” “OKAMURA”  “CHITOSE”  “PILOT” และ“ITO” บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็ก หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ