นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

<
ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล รองประธานกรรมการบริหาร
3 นายสุรพล คุณานันทกุล ผู้อำนวยการ
4 นางนภาพร หุณฑนะเสวี รองผู้อำนวยการสาย งานบัญชี-การเงิน