นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ถามตอบ

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นอย่างไร​

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา   เช่น   ผลการดำเนินงาน  ฐานะทางการเงิน  สภาพคล่อง  แผนการขยายงานเป็นต้น   ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 

2. บริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปประเทศใดบ้าง

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และเอเชีย
 

3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทฯ อย่างไร​

ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้มีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forword Contract) กับธนาคาร และได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
 

4. รายได้จากการขายในประเทศกับการขายต่างประเทศเป็นอย่างไร

 
จากงบการเงินรวม ปี 2554/2555 ปี 2555/2556
- รายได้จากการขายในประเทศ 2,518 ล้านบาท 56% 2,340 ล้านบาท 66%
- รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,961 ล้านบาท 44% 1,218 ล้านบาท 34%
รวม 4,479 ล้านบาท 100% 3,558 ล้านบาท 100%