กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บแฟ้มแขวน 2, 3 ลิ้นชัก