กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ที่วางไมโครโฟน เหมาในห้องสัมนา ห้องอบรม และเวทีต่างๆ