กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน มีตัวถังโต๊ะ 2 ข้างๆ ละ 4 ลิ้นชัก