กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

(4 drawer slim pedestal double pedestal desk)