กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

กระดานขาวชนิดแขวนมี 1 ด้าน และ 2 ด้าน