กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Type 65 light - duty shelving