กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน OA มีตัวถังซ้าย 3 ลิ้นชัก ขวา 4 ลิ้นชัก แคบกว่าปกติ